SHIPS OF THE ESSO FLEET IN WORLD WAR II

Merchant Crew Survivors of the SS Charles Pratt
Torpedoed on December 21, 1940


Eric R Blomquist
Hans Engelsen
Robert E Evans
Henry A Bodden
William M Strang
John C Bordley
Eugene E Schaflin
Homer E Gainy
Clement A Luckenback
Anthony Achilles
Reuel G King
Stanley E Broderick
Albert G Firrer
Norval Grannberg
Axel Sorenson
Thomas D O'Donnell
Francis J Tomczak
Roberto Defranza
William H Larue
Ralph E Hansen
Robert Goodman
Larry D Holland
Jospeh E Bursee
Paul W Dye
Everett S Dye
Oswell Brinson
David S Satchwell
Charles J Ahern
Roy A Patton
Harry W Blumenfeldt
Thomas Duffy
Ragnar Andreson
Samuel J Stetka
David F Davidson
Charles H Low
Carl Struppeck
Jack Cassel
Arnold Carlson
Harry Refkin
Edward T Tomczak

Master
Ch Mate
2nd Mate
3rd Mate
Ch. Eng
1st Asst
2nd Asst
3rd Asst
Radio Op
Steward
Ch Cook
Bos'n
Pump
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
OS
OS
Mach
Oiler
Oiler
Oiler
Oiler
Oiler
Oiler
Stkpr
Fire
Fire
Fire
Wiper
Wiper
2nd Cook
OM
POM
CM
UM

Back to the SS CHARLES PRATT